menü

V.O.P. (Všeobecné obchodní podmínky) provozovatele stránky Vionn.cz

pro kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím elektronického obchodu (vionn.cz< em>)

Čl. 1 – Základní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je ANDREA SHOP, s.r.o., se sídlem Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda, IČO : 36277151, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Trnava, Oddíl: Sro. 17761/T, DIČ: 2022093601, IČ DPH : SK7120000019 (dále jen „prodávající“ nebo „provozovatel“) a kupujícím (dále „kupující“ nebo „zákazník“), jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

Kontaktní údaje prodávajícího:

Obchodní jméno: ANDREA SHOP, s.r.o.
Adresa: Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda
IČ:36277151
Zápis: v Obchodním rejstříku Okresního soudu Trnava, Oddíl: Sro, Vložka č.j. 17761/T
DIČ: 2022093601
IČ DPH: SK7120000019
Provoz: Andrea Shop – Centrální sklad, Malé Dvorníky 603, 929 01 Dunajská Streda – část Malé Dvorníky
Email: eshop@andreashop.sk
Číslo účtu pro bezhotovostní platby: 3007229557/0200
IBAN: SK9102000000003007229557
BIC (SWIFT): SUBASKBX

Organ dozoru:
Slovenská obchodní inspekce (SOI)
Inspektorát SOI pro Trnavský kraj
Pekařská 23, 917 01 Trnava 1
Odbor výkonu dozoru
Tel. č.: 033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č.: 033/321 25 23
https://www.soi.sk
https://www.soi. cs/cs/Podání-podnětů-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

1.2 Provozovatel internetového obchodu zveřejňuje seznam zboží, které nabízí zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi zboží objednávat prostřednictvím aplikace na internetové adrese: https ://www.andreashop.sk, (dále jen „elektronický obchod“). Tyto obchodní podmínky jsou vázány na nákup v elektronickém obchodu. Zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky formou elektronického obchodu zákazník vyjadřuje, že si všeobecné obchodní podmínky přečetl v plném rozsahu, porozuměl jejich obsahu a všem podmínkám, a že s nimi souhlasí.

1.3 Nákup zboží prostřednictvím elektronického obchodu mohou provádět fyzické osoby a právnické osoby bez ohledu na právní formu.

1.4 Smluvní strany se dohodly, že kupující zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že souhlasí s tím, že tyto všeobecné obchodní podmínky a jejich podmínky a ustanovení se budou vztahovat na všechny kupní smlouvy uzavřené na internetové stránce elektronického obchodu andreashop.cz, kterou provozuje prodávající, na jejímž základě prodávající dodá zboží prezentované na předmětné internetové stránce kupujícímu (dále jen jako „kupní smlouva“) a na všechny vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, vzniklé zejména při uzavírání kupní smlouvy a reklamaci zboží.

1.5 Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, v níž si dohodnou podmínky odlišné od všeobecných obchodních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněna před všeobecnými obchodními podmínkami.

1.6 Informace o zboží uvedené v katalogu elektronického obchodu jsou čerpány z veřejně přístupných zdrojů a oficiálních stránek výrobce. Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo na změnu informací o zboží uvedených v katalogu elektronického obchodu bez předchozího upozornění. Kupujícímu však před uzavřením kupní smlouvy s prodávajícím budou uvedeny hlavní vlastnosti zboží nebo charakter služby v rozsahu přiměřeném použitému prostředku komunikace a zboží nebo službě. Barevné zobrazení zboží na monitoru nemusí přesně odpovídat reálným barevným odstínům, jak je bude kupující vnímat ve skutečnosti. Zobrazení barevných odstínů je mimo jiné závislé i na kvalitě zobrazovacího monitoru, resp. jiného použitého zobrazovacího zařízení.

Čl. 2 –  Objednávka, objednání zboží, potvrzení objednávky, způsob uzavírání kupní smlouvy

2.1 Pokud není u daného zboží uvedeno jinak, zboží, které je uvedeno v katalogu elektronického obchodu, si zákazník objednává postupem uvedeným v návodu „Jak nakupovat„. Tento návod je viditelně umístěn v menu elektronického obchodu.

2.2 Odeslání objednávky není podmíněno registrací zákazníka v databázi provozovatele internetového obchodu.

2.3 Po zaslání objednávky bude zákazníkovi zaslán informační email s předmětem „Zaevidování objednávky“, který potvrdí zařazení objednávky ke zpracování. Tímto zatím nevzniká kupní smlouva mezi dodavatelem a zákazníkem a ani se nepotvrzuje objednávka. Na uvedenou e-mailovou adresu Vám budou v případě potřeby zasílány veškeré další informace ohledně Vaší objednávky.

2.4 Po ověření disponibility zboží a platných cen provozovatel internetového obchodu objednávku zákazníkovi potvrdí emailem nebo telefonicky. Při potvrzení objednávky bude potvrzena celková cena objednaného zboží a služeb spolu s termínem dodání a další náležitosti, které stanoví právní předpisy České republiky. V případě zjištění vyšší ceny za zboží, než byla uvedena v katalogu elektronického obchodu, má provozovatel internetového obchodu povinnost vyžádat od zákazníka souhlas se změnou ceny dle aktuálního ceníku před potvrzením objednávky. Kupující má v takovém případě právo objednávku stornovat. Udělením souhlasu zákazníka se změnou ceny a následným potvrzením objednávky ze strany provozovatele internetového obchodu se smluvní vztah považuje za uzavřený ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

2.5 V případě, že si kupující po telefonickém nebo mailovém potvrzení objednávky nepřevezme zboží bez předchozího písemného odstoupení od smlouvy, prodávající si vyhrazuje právo uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody a to ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení objednávky.

2.6 Všechny přijaté elektronické objednávky jsou považovány za návrh smlouvy a jsou považovány za závazné.

2.7 Kupní smlouva je uzavřena závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího prodávajícím.

2.8 Závazným akceptováním objednávky kupujícího prodávajícím je e-mailové potvrzení prodávajícím kupujícímu o akceptování objednávky po předcházejícím přijetí objednávky kupujícím a po ověření dostupnosti zboží, platných cen a termínu dodání zboží požadovaného kupujícím.

2.9 Závazné akceptování objednávky obsahuje údaje o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží a/nebo jiných služeb, údaj o dodací lhůtě zboží, název a údaje o místě, kde má být zboží dodáno a údaje o ceně, podmínkách, způsobu a termínu přepravy zboží na dohodnuté místo doručení zboží pro kupujícího, údaje o prodávajícím (obchodní jméno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodním rejstříku apod.) a další náležitosti , které stanoví zákon.

2.10 V případě probíhajících akcií se prodej zboží na internetové stránce prodávajícího řídí kromě těchto všeobecných obchodních podmínek i závaznými podmínkami příslušné akce. V případě, že kupující objedná zboží v rozporu s podmínkami příslušné akce, prodávající není povinen akceptovat návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy. O této skutečnosti bude kupující informován prostřednictvím e-mailu a v případě úhrady kupní ceny nebo její části mu budou finanční prostředky vráceny bez zbytečného odkladu nejpozději však ve lhůtě do 14 dnů na jím určený účet, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.

Čl. 3 – Práva a povinnosti prodávajícího

3.1 Prodávající je povinen:

 • dodat na základě objednávky potvrzené prodávajícím kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě a termínu a zabalit je nebo vybavit k přepravě způsobem potřebným pro jeho uchování a ochranu,
 • zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy ČR,
 • prodleně po uzavření kupní smlouvy, nejpozději však spolu s dodáním zboží poskytnout kupujícímu potvrzení o uzavření kupní smlouvy na trvanlivém nosiči, například prostřednictvím e-mailu.
 • předat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě všechny doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy (návody v českém jazyce, záruční list, dodací list, daňový doklad).

3.2 Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.

3.3 Prodávající má právo stornovat objednávku, pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě, pokud se se zákazníkem nedohodne na náhradním plnění. O stornování objednávky bude zákazník informován telefonicky nebo e-mailem a v případě úhrady kupní ceny nebo její části mu budou finanční prostředky vráceny ve lhůtě do 14 dnů od storna objednávky na ním urč.

ený účet, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.

3.4 Prodávající si vyhrazuje právo ověřit totožnost kupujícího nebo osoby pověřené k odběru zboží při osobním odběru zboží na svých prodejnách a to v případech, kdy je dodávka zboží kupujícím placena předem kartou, prostřednictvím bankovního převodu nebo prostřednictvím faktury se splatností.

Čl. 4 – Práva a povinnosti kupujícího

4.1 Kupující byl prodávajícím obeznámen s tím, že součástí objednávky je povinnost zaplatit kupní cenu.

4.2 Kupující je povinen:

 • převzít zakoupené nebo objednané zboží,
 • zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží,
 • nepoškozovat dobré obchodní jméno prodávajícího,
 • potvrdit v dodacím listu převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby

4.3 Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém smluvními stranami v závazném akceptování objednávky.

4.4 Kupující – spotřebitel, má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu (e-mailem na adresu: reklamace@andreashop .cz), není-li spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt alternativního řešení sporů) podle zákona 391/2015 Sb. ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle § 3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle § 12 zákona 391/2015 Sb.

4.5 Spotřebitel může podat stížnost také prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

4.6 Alternativní řešení sporů může využít pouze spotřebitel – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt alternativního řešení sporů může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výše 5 EUR s DHP.

4.7 Podrobnější informace o celé problematice naleznete v&Zbánku 391/2015 o alternativním řešení spotřebitelských sporů, v Nařízení Evropského parlamentu a Radě EU č. 391/2015 524/2013 a zákoně č. 524/2013 102/2014 o ochraně spotřebitele při prodeji zboží na dálku nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku (znění od 1.2.2016).
Příslušným subjektům pro alternativní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím ANDREA SHOP, s.r.o. je Slovenská obchodní inspekce Bajkalská 21/A, P.O.BOX 29, 827 99 Bratislava 27, < em>www.soi.cz nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství České republiky (seznam je dostupný na stránce https://www.mhsr.sk); spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí.

Čl. 5 – Dodací a platební podmínky

5.1. Zboží je prodáváno podle vystavených vzorů, katalogů, typových listů a vzorníků prodávajícího umístěných na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

5.2 Po vystavení faktury bude zboží odesláno k zákazníkovi, pokud si tuto službu objednal. Prodávající zašle spolu se zbožím daňový doklad – fakturu, případně i dodací list a záruční list, pokud je dodáván spolu se zbožím).

5.3 Pokud nebylo dohodnuto jinak, provozovatel internetového obchodu se zavazuje zboží dodat do 30 dnů od emailového potvrzení objednávky zákazníkovi. Nesplnil-li provozovatel svůj závazek dodat věc ve lhůtě podle první věty, kupující ho vyzve, aby dodal věc v ním poskytnuté dodatečné přiměřené lhůtě. Pokud prodávající nedodá věc ani v této dodatečné přiměřené lhůtě, kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy.

5.4 Při dodání zboží je zákazník oprávněn otevřít doručenou zásilku před kurýrem a zjistit, zda je její obsah kompletní a nejeví známky poškození (platí v případě doručení prodejcem – rozvozy ANDREA SHOP). V případě, že zásilku doručuje kurýrní společnost je nutné vizuálně zkontrolovat zásilku, zjistí-li se nekompletnost nebo poškození, je zástupce prodávajícího (kurýr) povinen vyhotovit Zápis o škodě s uvedením rozsahu a povahy vady zboží, jehož správnost potvrdí kupující. Zákazníkovi striktně doporučujeme ihned po převzetí zásilky zboží doma zcela vybalit a zjistit, zda není mechanicky poškozeno. V případě mechanického poškození se zavazuje neprodleně informovat provozovatele internetového obchodu, který s ním dohodne další postup! Pozdější reklamace mechanického poškození bude možné uznat jen pokud kupující prokáže, že reklamované vady mělo zboží již v době převzetí od dopravce. Pokud je doručená zásilka viditelně poškozena, nepodepisujete doručovateli dodací list, dokud za jeho přítomnosti nezkontrolujete zboží pod obalem! V případě poškození zboží zdokumentujte poškození (nejlépe fotografií), sepište reklamaci s doručovatelem a neprodleně o této skutečnosti informujte provozovatele.

5.5 Jelikož chladničky o výšce nad 1,7 m jsou kurýrní společností Gebrüder weiss s.r.o. přepravované v horizontální poloze, výrobce upozorňuje zákazníky na potřebu ponechat chladničku v klidovém stavu a bez připojení k elektrické síti 24 hodin od doručení chladničky a uvedení do vertikální polohy. Zákazník je za tímto účelem povinen prověřit způsob a polohu chladničky při přepravě přímo u kurýra.

5.6 Pokud zákazník (kupující) bezdůvodně odmítne převzít a zaplatit dobírkou řádně dodávané zboží bez předchozího písemného odstoupení od smlouvy, vzniká provozovateli internetového obchodu nárok na uplatnění náhrady za vzniklou škodu ve výši skutečných nákladů na pokus o doručení zboží, určené dle platného ceníku společnosti Gebrüder weiss s.r.o. za pokus o neúspěšné doručení zboží.

5.7 Pokud si zákazník objednal odvoz starého spotřebiče společností Gebrüder weiss s.r.o., je povinen zboží zabalit před příchodem kurýra. K tomuto účelu poslouží i pevné zabalení do flex-fólie. Nezabalené zboží kurýrní společnost nepřevezme. Likvidace starého spotřebiče je zdarma, ale odvoz starého spotřebiče společností Gebrüder weiss s.r.o. je zpoplatněna služba dle aktuálního ceníku Gebrüder weiss s.r.o.

5.8 Místem plnění smlouvy (dodání zboží) se rozumí sídlo (bydliště), nebo místo podnikání kupujícího uvedené v informacích o zákazníkovi při objednávání zboží. Zboží bude dodáno provozovatelem s využitím služeb třetích subjektů (Kuriérská služba), nebude-li výslovně dohodnuto jinak. V případě, že kupující bez předchozího písemného odstoupení od smlouvy, zboží nepřevezme do 7 dnů po uplynutí lhůty uvedené v kupní smlouvě, závazné akceptaci vzniká prodávajícímu nárok na uplatnění náhrady za vzniklou škodu ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení objednávky.  Po uplynutí 14 dnů ode dne, kdy byl kupující povinen zboží převzít, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a prodat zboží třetí osobě.

5.9 V případě, že prodávající dopraví zboží kupujícímu na místo určené v kupní smlouvě kupujícím, kupující je povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti k převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě a podepsat protokol o doručení a předání zboží. Třetí osoba zmocněná k převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě je povinna předložit prodávajícímu originál nebo kopii kupní smlouvy a dokladu o zaplacení zboží a písemné zmocnění. Bude-li třeba dodávku zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího na místě určeném v kupní smlouvě, veškeré náklady s tím vzniklé hradí kupující.

5.10 Prodávající je oprávněn vyzvat kupujícího k převzetí zboží před uplynutím lhůty dohodnuté v kupní smlouvě.

5.11 Dodání zboží je uskutečněno jeho předáním kupujícímu na dohodnutém místě, a převzetím zboží přechází vlastnické právo ke zboží na kupujícího.

5.12 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího při převzetí zboží kupujícím. Kupující, který nesplňuje definici spotřebitele uvedenou v ust. § 2 písm. a) Zákona, nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.

5.13. Kupující je oprávněn v případě nedodání zboží prodávajícím ve lhůtě uvedené v bodě 5.3. těchto obchodních podmínek odstoupit od kupní smlouvy a prodávající je povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou část kupní ceny bez zbytečného odkladu nejpozději však ve lhůtě 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy stejným způsobem, jaký použil kupující při své platbě, pokud se s kupujícím nedohodne na jiném způsobu. vrácení, aniž by byly kupujícímu účtovány další poplatky.

5.14 Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží v hotovosti, resp. platební kartou při osobním převzetí zboží, dobírkou v místě dodání zboží nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, uvedený v akceptaci objednávky nebo na internetové stránce prodávajícího v době před převzetím zboží. Kupující může využít i možnost spotřebitelského splátkového úvěru.

5.15 Při platbě na dobírku je zákazníkovi vedle ceny zboží účtován i příplatek dle aktuálního ceníku přepravy, který je uveden na stránce elektronického obchodu. Celkovou platbu dobírky zákazník v plné výši uhradí kurýrovi při převzetí zásilky.

5.16 V případě platby převodem na účet, zákazník zrealizuje platbu neprodleně po potvrzení objednávky, nejpozději však do 3 kalendářních dnů. Zakoupené zboží bude vyexpedováno až po zaplacení jeho ceny, čímž se rozumí připsání celé ceny zboží včetně případného příplatku za přepravu na účet provozovatele internetového obchodu. Nebude-li platba provozovateli internetového obchodu připsána na účet do tří kalendářních dnů od potvrzení objednávky, má právo předmětnou objednávku stornovat.

5.17 Pro urychlení vyřízení objednávky vybraných produktů je požadována platba předem a to: CARDPAYem, přes eVUB, přes VIAMO, Apple Pay, Google Pay nebo TATRAPAY. Informace o případné nutnosti platby předem je uvedena u produktu. Jde hlavně o produkty vyráběné na míru – Nábytek, Krby, nebo jsou to elektronické licence.

5.18 V případě, že smluvním stranám vznikne nárok na vzájemné vrácení poskytnutých plnění, vyrovnají si tyto závazky do 14 dnů od vzniku práva na vrácení plnění, tzn. od platného odstoupení od kupní smlouvy.

Čl. 6 – Kupní cena, poštovné a balné

6.1 Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží dohodnutou v kupní smlouvě a/nebo podle ceníku prodávajícího platného v době uzavření kupní smlouvy včetně nákladů na doručení zboží (dále jen jako „kupní cena“).

6.2 V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.

6.3 Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za sjednané zboží ve lhůtě dle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží.

6.4Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a má nárok na vrácení kupní ceny pouze v souladu s platnými právními předpisy ČR a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

6.5 Cena za poštovné a balné se účtuje následovně: ceník dopravy</a >

6.6 Cena zboží zahrnuje daň z přidané hodnoty (DPH) a recyklační poplatky. V některých případech cena nezahrnuje náklady na doručení objednaného zboží do místa určení, které je poskytováno jako doplňková služba (tyto případy specifikuje ceník dopravy uveřejněný na stránce www.vionn.cz. Všechny akce platí do vyprodání zásob, pokud u konkrétního výrobku není uvedeno jinak .

6.7 Provozovatel internetového obchodu může změnit před potvrzením objednávky cenu zboží uvedenou v katalogu elektronického obchodu při objednávkách všech výrobků v případě změny právních předpisů, změně měnových kurzů, při výrazném nárůstu inflace a změně cen od výrobců nebo dodavatelů zboží, nebo pokud zjistí, že daná cena byla chybně uvedena. O této skutečnosti je provozovatel internetového obchodu povinen informovat zákazníka. Provozovatel internetového obchodu má před potvrzením objednávky povinnost vyžádat od zákazníka souhlas se změnou ceny dle aktuálního ceníku. Kupující má v takovém případě právo objednávku stornovat.

6.8 Při nákupu v internetovém obchodě není možné uplatnění jakýchkoli klubových, členských nebo zaměstnaneckých slev.

6.9 PNEUMATIKY

Podle § 71 Distributor pneumatik je podle zákona povinen:

a) zajistit na svých prodejních místech zpětný sběr odpadních pneumatik, bez ohledu na výrobní značku a na datum uvedení pneumatik na trh, po celou provozní dobu,

b) informovat konečné uživatele odpadních pneumatik na svém webovém sídle, má-li jej zřízené a na místě, které je při prodeji pneumatik viditelné a pro veřejnost přístupné, o možnosti bezplatné zpětné sklizně,

c) zajistit zpětný sběr odpadních pneumatik nejméně na jednom místě v každém okrese, pokud distribuuje pneumatiky konečnému uživateli výlučně v rámci zásilkového obchodu včetně elektronického prodeje,

d) dohodnout s konečným uživatelem náhradní čas a způsob převzetí odpadních pneumatik, pokud množství odpadních pneumatik, které mu předává konečný uživatel, přesahuje jeho skladové možnosti,

e) předat vybrané odpadní pneumatiky přebírané v souladu s § 70 písm. c) do zařízení na zhodnocování odpadních pneumatik nebo zařízení na zneškodňování odpadních pneumatik,

f) ohlásit k poslednímu dni příslušného kalendářního čtvrtletí koordinačnímu centru pro proud odpadních pneumatik, je-li zřízeno, jinak ministerstvu, množství shromážděných odpadních pneumatik.

§ 72 – Povinnosti jiných osob
Konečný uživatel pneumatiky je povinen pneumatiku poté, co se stala odpadní pneumatikou, předat ji distributorovi pneumatik kromě odpadních pneumatik umístěných na kolech starého vozidla, předávaného osobě oprávněné ke sběru starých vozidel nebo zpracovateli starých vozidel.

Čl. 7 – Nabytí vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží

7.1. Převzetím zboží na dohodnutém místě přechází vlastnické právo ke zboží na kupujícího.  Kupující, který nesplňuje definici spotřebitele uvedenou v ust. § 2 písm. a) Zákona čj. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně zákona Slovenské národní rady č.j. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.

7.2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy kupující nebo třetí osoba zmocněná kupujícím převezme zboží od prodávajícího nebo od jeho zástupce, pověřeného doručit zboží, nebo když tak neučiní včas, tak v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.

Čl. 8 – Vázanost nabídkou, stornování objednávky

8.1 Provozovatel internetového obchodu je vázán nabídkou včetně ceny zboží od potvrzení objednávky elektronickou zprávou s předmětem „Potvrzení objednávky“ až po uplynutí lhůty pro dodání, která byla dohodnuta se zákazníkem.

8.2 V případě, že objednávka nebyla potvrzena – minimálně však ve lhůtě do 24 hodin od jejího přijetí, má zákazník právo ji stornovat prostřednictvím e-mailu, resp. telefonicky. V takovém případě není zákazníkovi účtován storno poplatek.

8.3 V případě, že si kupující po telefonickém nebo emailovém potvrzení objednávky nepřevezme zboží bez předchozího písemného odstoupení od smlouvy, prodávající si vyhrazuje právo uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody a to ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení objednávky.

8.4 Pokud zákazník stornuje objednávku z důvodu nedodržení publikované ceny nebo dodací lhůty provozovatelem internetového obchodu, storno poplatek mu nebude účtován a uhrazená záloha nebo celá částka mu bude vrácena bez zbytečného odkladu nejpozději však ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o stornování objednávky bezhotovostním převodem na bankovní účet určený kupujícím, pokud se spolu nedohodnou jinak.

8.5 Zákazník může objednávku stornovat zasláním žádosti na e-mailovou adresu eshop@andreashop.sk nebo osobně na provozu prodávajícího , (Andrea Shop – Centrální sklad, Malé Dvorníky 603, 929 01 Dunajská Streda)

8.6 Provozovatel internetového obchodu má právo stornovat objednávku, pokud z důvodu vyprodání nebo nedostupnosti zboží ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něj spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě určené těmito obchodními podmínkami , pokud se se zákazníkem nedohodne jinak. Pokud prodávající není z výše uvedených důvodů schopen dodat kupujícímu zboží v ceně, která je uvedena v objednávce a tuto skutečnost oznámí kupujícímu před závaznou akceptací objednávky, prodávající není povinen akceptovat návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy.

8.7 Provozovatel internetového obchodu má právo stornovat objednávku iv případě, že se nemůže zkontaktovat se zákazníkem – telefonicky, mailem (do 14 prac. dnů od obdržení elektronické objednávky od zákazníka, nebo od jejího potvrzení) .

8.8 O stornování objednávky bude zákazník prokazatelně informován telefonicky nebo emailem.

Čl. 9 – Zpracování osobních údajů

9.1. Smluvní strany se dohodly, že kupující je pro účely řádného vyřízení a doručení objednávky v případě, je-li fyzickou osobou, povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ. , číslo telefonu a e-mailovou adresu.

9.2. Zsmluvní strany se dohodly, že kupující je pro účely řádného vyřízení a doručení objednávky v případě, je-li právnickou osobou, povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, DIČ (pokud mu bylo přiděleno), číslo telefonu a e-mailovou adresu.

9.3. Kupující, který se v rámci internetového obchodu zaregistroval, si může kdykoli zkontrolovat a změnit poskytnuté osobní údaje, jakož i zrušit svou registraci po přihlášení se na internetové stránce elektronického obchodu v části Profil.< /p>

9.4. Prodávající tímto oznamuje kupujícímu, že ve smyslu čl. 1.2. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů), ( dále jen „Nařízení“), prodávající jako provozovatel informačního systému bude v procesu uzavírání kupní smlouvy zpracovávat osobní údaje kupujícího bez jeho souhlasu jako dotčené osoby, jelikož zpracování osobních údajů kupujícího bude prováděno prodávajícím v rámci předsmluvních vztahů s kupujícím a zpracování osobních údajů kupujícího je nezbytné k plnění z kupní smlouvy, ve které vystupuje kupující jako jedna ze smluvních stran.

9.5. Ve smyslu článku. Čl. 1 písm. f) Nařízení může prodávající po doručení objednaného zboží, resp. služby kupujícímu, na základě oprávněného zájmu zpracovávat osobní údaje kupujícího i pro účely přímého marketingu a zasílat na e-mailovou adresu kupujícího informace o nových produktech, slevách a akcích na nabízeném zboží, resp. službách.

9.6. Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR.

9.7. Prodávající prohlašuje, že v souladu s Čl. 5 odst. 1 písm. a) a písm. b) Nařízení, bude osobní údaje kupujícího získávat výlučně pro účel uvedený v těchto obchodních a reklamačních podmínkách.

https://vionn.cz/vseobecne-obchodne-podmienky/?preview=true

9.8. Prodávající prohlašuje, že pro jiné účely než je uvedeno v těchto obchodních a reklamačních podmínkách bude získávat osobní údaje kupujícího vždy zvlášť na adekvátním právním základě a zároveň zajistí, že se tyto osobní údaje budou zpracovávat a využívat výlučně způsobem, který odpovídá účelu na který byly shromážděny a nebude je sdružovat s osobními údaji, které byly získány k jinému účelu nebo k účelu plnění kupní smlouvy.

9.9. Kupující bude před odesláním objednávky vyzván, aby zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky potvrdil, že prodávající mu dostatečným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem oznámil:

a) své identifikační údaje, které jsou uvedeny v čl. 1 písm. 1. těchto obchodních a reklamačních podmínek prokazující totožnost prodávajícího,
b) kontaktní údaje prodávajícího, resp. odpovědné osoby prodávajícího,
c) účel zpracování osobních údajů kterým je uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím a právní základ zpracování osobních údajů,
d) že požadované osobní údaje pro účely uzavření kupní smlouvy a řádného vyřízení a doručení objednávky je kupující povinen poskytnout,
e) je-li zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, že oprávněným zájmem, který prodávající sleduje, je přímý marketing,
f) identifikační údaje třetí strany, kterou je společnost, která doručí kupujícímu objednané zboží, resp. identifikační údaje jiných příjemců nebo kategorie příjemců osobních údajů pokud existují,
g) dobu uchovávání osobních údajů, resp. kritéria pro její určení,

9.10. Prodávající prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje Nařízení ani jiným obecně závazným právním předpisům a ani je nebude obcházet.

9.11. Prodávající v souladu s Nařízením poskytuje kupujícímu, jehož údaje zpracovává, následující informace:

a) totožnost a kontaktní údaje prodávajícího a v příslušných případech zástupce prodávajícího,
b) kontaktní údaje případné odpovědné osoby,
c) účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, jakož i právní základ zpracování,
d) pokud je zpracování založeno na čl. Čl. 1 písm.  f), oprávněné zájmy, které sleduje prodávající nebo třetí strana,
e) okruh příjemců nebo kategorie příjemců osobních údajů, pokud existují,
f) v relevantním případě informaci o tom, že prodávající zamýšlí přenést osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci,
g) dobu uchovávání osobních údajů, resp. kritéria pro její určení,
h) informace o existenci práva požadovat od prodávajícího přístup k jeho osobním údajům a práva na jejich opravu nebovymazání nebo omezení zpracovávání nebo práva namítat proti zpracování, jakož i práva na přenosnost údajů,
i) právo podat stížnost Kontrolnímu úřadu,
j) informace o tom, zda je poskytování osobních údajů zákonným nebo smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je potřebný k uzavření smlouvy, zda je kupující povinen poskytnout osobní údaje, jakož i možné následky neposkytnutí takových údajů,
k) existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování;
Kupující má právo získat od prodávajícího kopii osobních údajů, které se zpracovávají ak ní má právo získat i všechny výše uvedené informace. Za jakékoli další kopie o které kupující požádá může prodávající účtovat poplatek odpovídající administrativním nákladům na pořízení kopie.

9.12. Pokud kupující uplatní své právo podle bodu 9.11 písemně nebo elektronicky a z obsahu jeho žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo podle bodu 9.11, žádost se považuje za podanou podle tohoto Nařízení.

9.13. Kupující má právo u prodávajícího namítat vůči zpracování jeho osobních údajů, o kterých předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem . Pokud kupující namítne takové zpracování, prodávající ukončí zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu ode dne doručení takové námitky prodávajícímu a osobní údaje dotyčného kupujícího se pro tyto účely již nesmí a nebudou zpracovávat.

9.14. Kupující při podezření, že jeho osobní údaje se neoprávněně zpracovávají, může podat o tom stížnost Úřadu na ochranu osobních údajů ČR. Pokud kupující nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, jeho práva může uplatnit zákonný zástupce.

9.15. Prodávající přijme vhodná opatření s cílem poskytnout kupujícímu veškeré informace uvedené v bodě 9.11 ve stručné, transparentní, srozumitelné a snadno dostupné formě, jasně a jednoduše formulované. Prodávající poskytne informace elektronicky nebo v souladu s Nařízením jinými prostředky, na kterých se s kupujícím dohodne.

9.16. Informace o opatřeních, která byla přijata na základě žádosti kupujícího, poskytne prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

9.17. Prodávající oznamuje těmto kupujícímu, že z titulu plnění uzavřené smlouvy se při zpracování osobních údajů kupujícího předpokládá, že osobní údaje kupujícího budou poskytnuty a zpřístupněny následujícím třetím stranám, resp. okruhem příjemců

Česká pošta, a.s., se sídlem Partizánská cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČ: 36631124, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, Oddíl Sa, Vložka č.803/S

Gebrüder weiss s.r.o., Dálniční cesta 20, 90301 Senec, IČ: 31341381, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka číslo: 4263/B

DPD Slovensko, Direct Parcel Distribution CS s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava IČO: 35834498, DIČ: 2021648739, DIČ: SK2021648739, Obchodní rejstřík okr soudu BA1

Zásilkovna s. r. o., se sídlem Kopčianska 3954/39, 851 01 Bratislava, IČ: 48136999, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka číslo: 105158/B

Čl. 10 – Odstoupení od kupní smlouvy

10.1 Zákazníkovi vzniká právo na odstoupení od kupní smlouvy za podmínek upravených zákonem č.j. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů, do 14 dnů ode dne převzetí zboží resp. ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí služby nebo smlouvy o poskytování elektronického obsahu nedodávaného na hmotném nosiči, jestliže prodávající včas a řádně splnil informační povinnosti podle ust. § 3 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku. Zboží se považuje za převzaté kupujícím okamžikem, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo pokud se

 • zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední, nebo pokud se
 • dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu, nebo pokud se
 • zboží dodává opakovaně během vymezeného období, okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.

10.2 Zákazník – spotřebitel má právo v rámci této lhůty zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém „kamenném“ obchodě. Odzkoušet však neznamená začít zboží používat a následně jej vrátit prodávajícímu. Přiměřená péče o zboží musí být zachována.

10.3 Vrácené zboží zasílejte kompletní a nepoškozené bez zjevných známek nepřiměřeného nebo nadměrného používání. Zboží vraťte s veškerým příslušenstvím. Doporučujeme vám zboží pojistit. Zásilky odeslané na dobírku nepřebíráme. Zboží zasílejte prosím zpět v původním obalu, nepoužívané a nepoškozené včetně příslušenství (originální doklad o koupi, záruční list, návod k použití atd.) na adresu: Andrea Shop – Centrální sklad, Malé Dvorníky 603, 929 01 Dunajská Streda – část Malé Dvorníky .

10.4 Na odstoupení od kupní smlouvy se vztahují body 8.3 a 2.5 těchto Všeobecných obchodních podmínek. Náklady na vrácení zboží nese zákazník.

10.5 Zákazník si své právo na odstoupení od smlouvy může uplatnit do 14 dnů ode dne doručení zboží, písemně, elektronickou poštou na adrese reklamace @andreashop.sk. Telefonicky a zasláním SMS zprávy právo na odstoupení od smlouvy uplatnit nelze.

10.6 Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něj spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě stanovené těmito obchodními. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a zároveň je povinen nabídnout kupujícímu náhradní plnění nebo možnost pro kupujícího odstoupit od kupní smlouvy, resp. stornovat objednávku pokud kupní smlouva ještě nebyla uzavřena. Stornovat objednávku může kupující telefonicky nebo doručením e-mailu. V případě, že kupující v přiměřené lhůtě nepřijme náhradní plnění nabízené prodávajícím ani neodstoupí od kupní smlouvy, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a v případě, že kupující již uhradil kupní cenu nebo její část, prodávající je povinen vrátit již uhrazenou kupní cenu nebo její část bez zbytečného odkladu nejpozději však ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy kupujícímu. V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy, resp. stornuje objednávku z důvodů uvedených v tomto bodě těchto reklamačních a obchodních podmínek, je prodávající povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou zálohu za zboží sjednané v kupní smlouvě bez zbytečného odkladu nejpozději však ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy stejným způsobem, jaký použil kupující. při své platbě, pokud se s kupujícím nedohodne na jiném způsobu vrácení, aniž by byly kupujícímu účtovány další poplatky.

10.7 Kupující bude před odesláním objednávky vyzván, aby zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky potvrdil, že prodávající mu dostatečným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem oznámil:

 • své identifikační údaje, které jsou uvedeny v čl. 1 těchto obchodních podmínek,
 • identifikační údaje třetí strany, kterou je společnost, která doručí kupujícímu objednané zboží tak, že tyto údaje jsou uvedeny v akceptaci,
 • účel zpracování osobních údajů kterým je uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím,
 • že bude zpracovávat osobní údaje kupujícího v rozsahu jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a mailovou adresu, je-li kupující fyzickou osobou a v rozsahu obchodního jména, adresu sídla včetně PSČ, IČO, číslo telefonu a mailovou adresu pokud je kupující právnickou osobou,
 • že požadované osobní údaje je kupující povinen poskytnout.

10.8 Formulář pro odstoupení od smlouvy lze vyplnit zde (kliknutím sem se Vám zobrazí formulář pro odstoupení od smlouvy) Online formulář pro odstoupení od smlouvy zde.

10.9 Odstoupení od kupní smlouvy prostřednictvím formuláře na odstoupení od smlouvy podle předchozího bodu těchto Všeobecných obchodních podmínek musí obsahovat údaje v něm požadované. Kupující je odstoupením od kupní smlouvy povinen doručit prodávajícímu zboží spolu s příslušenstvím včetně originálního dokladu o koupi, záručního listu, návodu k použití a pod. a podle možnosti  v originálním obalu a to zasláním nebo přinesením na adresu Andrea Shop – Centrální sklad, Malé Dvorníky 603, 929 01 Dunajská Streda – část Malé Dvorníky. Zásilky odeslané na dobírku nepřebíráme. Doporučujeme zboží pojistit.

10.10 Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, ruší se od začátku i každá doplňková smlouva související se smlouvou, od které kupující odstoupil.

10.11 Kupující může odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud kupující zašle oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.

10.12 Po odstoupení od kupní smlouvy prodávající vrátí kupujícímu veškeré platby, které kupující prokazatelně uhradil v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží. Prodávající však není povinen uhradit kupujícímu dodatečné náklady, pokud si kupující zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil kupující, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím. Platby budou kupujícímu vráceny do 14 dnů ode dne, kdy bude prodávajícímu doručeno oznámení kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy. Úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký kupující použil při platbě prodávajícímu, pokud se kupující nedohodl s prodávajícím na jiném způsobu úhrady.

10.13 Prodávající není povinen vrátit kupujícímu všechny platby dle bodu 10.14 těchto Všeobecných obchodních podmínek před tím, než mu bylo zboží od kupujícího doručeno nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu. Platba za zakoupené zboží bude tedy prodávajícím uhrazena kupujícímu až po doručení zboží zpět na adresu uvedenou v bodě 10.11 těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět podle toho, co nastane dříve.

10.14 V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které je použito a je poškozeno nebo neúplné nebo hodnota předmětného zboží je snížena v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení. potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží, má prodávající vůči kupujícímu nárok na náhradu škody ve výši hodnoty opravy zboží a uvedení zboží do původního stavu resp. právající má právo požadovat od spotřebitele proplacení snížení hodnoty zboží.

10.15 Kupující je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zpět nebo předat prodávajícímu zboží spolu s příslušenstvím včetně originálního dokladu o koupi, záručního listu, návodu k použití a pod. a pokud možno v originálním obalu.

10.16 Při odstoupení od smlouvy kupující nese přímé náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. Při odstoupení od smlouvy kupující nese přímé náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nelze přiměřeně vypočítat předem.

10.17 Podle dostupných informací je předpokládaný odhad těchto nákladů v závislosti na velikosti, hmotnosti zboží, vzdálenosti odkud se uskutečňuje vrácení zboží a od cen za které kupujícím vybraný přepravce poskytuje své služby ve výši od 3,90 – EUR do 75,00- EUR.

10.18 V případě, že kupující nesplní některou z povinností uvedených v těchto podmínkách, odstoupení od kupní smlouvy není platné a účinné a prodávající není povinen vrátit všechny prokazatelné platby dle bodu 10.14 těchto Všeobecných obchodních podmínek kupujícímu a zároveň má nárok na úhradu nákladů spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu.

10.19 Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy předmětem které je

 • poskytnutí služby, pokud bylo její poskytování zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a došlo-li k úplnému poskytnutí služby,< /li>
 • prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho spotřebitele (např. pouzdro na mobil s potištěným motivem podle přání zákazníka),
 • prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,
 • prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů (např. krémy, čisticí mléka a pleťové vody, čaje, oleje apod.) a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
 • prodej zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím,
 • prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukově obrazových záznamů, nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,
 • prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu.

10.20 Pokud jste si zakoupili zboží jako živnostník nebo firma s platným IČO, právo na odstoupení od smlouvy vám nevzniká – nákup na IČO se řídí Obchodním zákoníkem.

Online formulář pro odstoupení od smlouvy</p >

Čl. 11 – Závěrečná ustanovení

11.1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto Všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v těchto Všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

11.2. V případě, že je kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoli její změna musí mít písemnou formu.

11.3. V případě pochybností se smluvní strany dohodly, že za dobu používání se považuje doba od doručení zboží kupujícímu (včetně dne doručení) do dne vrácení zboží prodávajícímu, resp. předáním zboží kurýrní službě za účelem jeho přepravy prodávajícímu.

11.4. Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude uskutečňována zejména ve formě e-mailových zpráv, resp. prostřednictvím dopisních zásilek, případně telefonicky.

11.5. Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím elektronického obchodu se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 1/2003. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu, zákona č.j. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele, zákona č.j. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů, jakož i zákona č. 1/2003. 40/1964 Sb. Občanský zákoník a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) upravujícími podrobnosti při jejich uzavírání a realizaci. Všechny smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. V případě, že není smluvní stranou spotřebitel, řídí se právní vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami zákonem č.j. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, v platném znění.

11.6. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu odesláním elektronické objednávky kupujícím.

11.7. Kupující zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky potvrzuje, že si tyto Všeobecné obchodní podmínky přečetl, porozuměl jejich obsahu a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

ANDREA SHOP, s.r.o.
033/321 25 27, 033/321 25 21
info@vionn.cz

ANDREA SHOP, s.r.o.
033/321 25 27, 033/321 25 21
info@vionn.cz

NÁSLEDUJ NÁS!

Košík 0